Hướng dẫn

Cập nhật: 01/05/2018

*Video hướng dẫn:

_Đăng ký tài khoản: Click

_Đổi lệnh Hạ bãi: Click

_Đổi lệnh Lấy nguyên: Click

_Đổi lệnh Dịch vụ đặc biệt: Click

_Đổi lệnh Lấy nguyên eDO: Click

_Đổi lệnh tách bill eDO: Click

_Thanh toán với VnPay:

_Nhận hóa đơn điện tử VNPT:

*Download file hướng dẫn pdf: Click